Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

internetového obchodu www.labky.shop

Článok I

Úvodné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti zmluvných strán a podmienky uplatnenia a vybavenia reklamácie vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi obchodníkom a kupujúcim – spotrebiteľom, predmetom ktorej je predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu obchodníka prevádzkovaného na webovej stránke www.labky.shop (ďalej len “internetový obchod”). Tento reklamačný poriadok sa nevzťahuje na uplatnenie práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom.
 2. Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy špecifikovanej v čl. 1 ods. 1 tohto reklamačného poriadku (ďalej len “kúpna zmluva”).
 3. Tento reklamačný poriadok je vypracovaný v súlade so:
 4. zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“),
 5. zákonom č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“).
 6. Právne vzťahy medzi obchodníkom a kupujúcim – spotrebiteľom týkajúce sa zodpovednosti za vady výslovne neupravené týmto reklamačným poriadkom sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákona o ochrane spotrebiteľa.
 7. Zodpovednosť za vady obchodníka týkajúce sa zmluvy uzatvorenej s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov.
 8. Tento reklamačný poriadok je vypracovaný v slovenskom jazyku.
 9. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa s reklamačným poriadkom dôkladne oboznámil a jeho obsahu porozumel.

Článok II

Vymedzenie pojmov

 1. Obchodníkom je osoba, ktorá v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, z nej vyplývajúcim záväzkom alebo pri obchodnej praktike koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, a to aj prostredníctvom inej osoby, ktorá koná v jej mene alebo na jej účet.
 2. Obchodníkom je vlastník internetového obchodu prevádzkovaného na webovej stránke  www.labky.shop :

Obchodné meno:  Labky s. r. o.                      

reg.:  Obchodný register Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 67831/L

Sídlo/miesto podnikania: 026 01 Párnica 111

IČO: 50 899 899

DIČ:  2120520248

IČ DPH: SK2120520248,

email: info@labky.shop

tel. č: + 421 908 200 517

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71

P.O.Box B-89

011 79 Žilina 1
odbor výkonu dohľadu
tel. č.: 041/763 21 30, 041/724 58 68

Článok III

Požiadavky na predanú vec

 1. Obchodník sa zaväzuje, že predávaná vec bude v súlade s dohodnutými a všeobecnými požiadavkami. Toto sa nevzťahuje na prípad, keď obchodník upozornil kupujúceho na to, že predávaná vec nezodpovedá všeobecným požiadavkám a kupujúci s tým súhlasil.
 2. Predávaná vec je v súlade s dohodnutými požiadavkami, ak najmä
 3. zodpovedá opisu, druhu, množstvu a kvalite vymedzeným v zmluve,
 4. je vhodná na konkrétny účel, s ktorým kupujúci oboznámil obchodníka najneskôr pri uzavretí zmluvy a s ktorým obchodník súhlasil,
 5. vyznačuje sa v zmluve vymedzenou schopnosťou plniť funkcie s ohľadom na svoj účel,
 6. vyznačuje sa ďalšími vlastnosťami vymedzenými v zmluve,
 7. je dodaná so všetkým príslušenstvom vymedzeným v zmluve,
 8. je dodaná s návodom na použitie, vrátane návodu na montáž a inštaláciu, ako bolo vymedzené v zmluve.
 9. Predávaná vec je v súlade so všeobecnými požiadavkami, ak najmä
 10. je vhodná na všetky účely, na ktoré sa vec rovnakého druhu bežne používa s prihliadnutím najmä na právne predpisy, technické normy,
 11. je dodaná s príslušenstvom, obalom a návodmi, vrátane návodu na montáž a inštaláciu, ktoré môže kupujúci dôvodne očakávať, a
 12. je dodaná v množstve, kvalite a s vlastnosťami, vrátane funkčnosti, kompatibility, bezpečnosti a schopnosti zachovať si pri bežnom používaní svoju funkčnosť a výkonnosť, aké sú bežné pre vec rovnakého druhu a aké môže kupujúci dôvodne očakávať vzhľadom na povahu predanej veci.
 13. Ak predávaná vec nie je v súlade s týmito požiadavkami, má vady.

Článok IV

Zodpovednosť za vady

 1. Obchodník zodpovedá za akúkoľvek vadu, ktorú má predaná vec v čase jej dodania a ktorá sa prejaví do 2 (dvoch) rokov od dodania veci.
 1. Pri použitej veci sa strany môžu dohodnúť na kratšej dobe zodpovednosti obchodníka za vady ako v odsekoch 1, nie však kratšej ako jeden rok od dodania veci.
 2. Dohodou alebo jednostranným vyhlásením môže poskytovateľ záruky určiť zodpovednosť za vady aj podľa prísnejších zásad ako  ustanovuje zákon. V tom prípade vydá o tom písomné potvrdenie, záručný list.
 3. Obchodník zodpovedá za vadu, ktorá bola spôsobená nesprávnou montážou alebo inštaláciou veci, ak
 4. montáž alebo inštalácia bola súčasťou kúpnej zmluvy a bola vykonaná obchodníkom alebo na jeho zodpovednosť, alebo
 5. montáž alebo inštaláciu, ktorú mal vykonať kupujúci, vykonal kupujúci nesprávne v dôsledku nedostatkov návodu na montáž alebo inštaláciu, ktorý mu poskytol obchodník.
 6. Ak sa vada prejaví do uplynutia doby podľa ods. 1 alebo 2 tohto článku, predpokladá sa, že ide o vadu, ktorú mala vec už v čase dodania. To neplatí, ak sa preukáže opak alebo ak je tento predpoklad nezlučiteľný s povahou veci alebo vady.

Článok V

Uplatnenie reklamácie

 1. Uplatňovať práva zo zodpovednosti za vady môže kupujúci len ak vadu vytkol obchodníkovi do 2 (dvoch) mesiacov od zistenia vady, najneskôr do 2 (dvoch) rokov od prevzatia veci, inak právo zaniká.
 2. Kupujúci môže tovar reklamovať niektorým z nasledovných spôsobov:
 3. osobne u obchodníka,
 4. zaslaním oznámenia na adresu obchodníka,
 5. zaslaním oznámenia elektronickou poštou na email: info@labky.shop
 6. Kupujúci môže použiť reklamačný protokol zverejnený na internetovej stránke obchodníka.
 7. V prípade reklamácie tovaru elektronickými prostriedkami je potrebné zaslať aj fotografie, príp. video, aby obchodník mohol reklamáciu posúdiť. Samotný tovar nie je potrebné zasielať. Pokiaľ obchodník nemôže vykonať posúdenie reklamácie len na základe zaslaných podkladov, vyzve kupujúceho na doručenie reklamovaného tovaru.
 8. Obchodník bezodkladne potvrdí kupujúcemu vytknutie vady písomným oznámením, v ktorom uvedie lehotu, v ktorej vadu odstráni. Lehota na odstránenie vady nesmie byť dlhšia ako 30 (tridsať) dní odo dňa jej vytknutia, ak dlhšia lehota nie je odôvodnená objektívnym dôvodom, ktorý obchodník nemôže ovplyvniť. Pokiaľ obchodník nevybaví reklamáciu v stanovenej lehote, môže kupujúci od zmluvy odstúpiť alebo žiadať zľavu z kúpnej ceny.
 9. Kupujúci má nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s vytknutím vady, za ktorú zodpovedá obchodník, a uplatnením práv zo zodpovednosti za vadu. Toto právo však musí uplatniť najneskôr do dvoch mesiacov, inak právo zanikne.
 10. Ak obchodník odmietne zodpovednosť za vady, musí dôvody odmietnutia písomne oznámiť kupujúcemu. Obchodník môže reklamáciu odmietnuť napríklad, ak poškodenie vzniklo
 11. bežným opotrebovaním,
 12. mechanickým poškodením zo strany kupujúceho,
 13. používaním tovaru v podmienkach ktoré neodpovedajú svojou teplotou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia,
 14. neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 15. nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore so všeobecnými zásadami,
 16. prírodnými živlami alebo vyššou mocou.
 17. Ak kupujúci znaleckým posudkom alebo odborným stanoviskom vydaným akreditovanou osobou preukáže zodpovednosť obchodníka za vadu, môže vytknúť vadu opakovane a predávajúci nemôže odmietnuť zodpovednosť za vadu. Náklady na znalecký posudok alebo odborné stanovisko musí kupujúci uplatniť u obchodníka do dvoch mesiacov, inak právo zanikne.
 18. Kupujúci môže odoprieť zaplatiť kúpnu cenu alebo jej časť, kým si obchodník nesplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zodpovednosti za vady, ibaže kupujúci je v čase vytknutia vady v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti. Kupujúci zaplatí kúpnu cenu bez zbytočného odkladu po splnení povinností obchodníkom.

Článok VI

Nároky z uplatnenej reklamácie

 1. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na odstránenie vady opravou alebo výmenou, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Oprava a výmena veci

Zľava z kúpnej ceny a odstúpenie od zmluvy

Článok VII

Neprevzatie opravenej veci

 1. Kupujúci je povinný prevziať opravenú alebo vymenenú vec do 1 (jedného) mesiaca od jej opravy alebo výmeny, inak je povinný zaplatiť poplatok za uskladnenie.
 2. Ak kupujúci neprevezme vec v lehote 6 (šesť) mesiacov odo dňa, kedy ju mal prevziať, môže obchodník vec predať.
 3. Ak ide o vec väčšej hodnoty, obchodník kupujúceho o zamýšľanom predaji vopred upovedomí a poskytne mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie veci.
 4. Obchodník bezodkladne po predaji vyplatí kupujúcemu výťažok z predaja veci po odpočítaní nákladov, ktoré účelne vynaložil na jej úschovu a predaj, ak kupujúci uplatní právo na podiel z výťažku v primeranej lehote uvedenej obchodníkom v oznámení o zamýšľanom predaji veci. Obchodník môže vec na vlastné náklady zničiť, ak sa ju nepodarilo predať alebo ak predpokladaný výťažok z predaja nebude postačovať ani na úhradu nákladov, ktoré obchodník účelne vynaložil na úschovu veci, a nákladov, ktoré by obchodník musel nevyhnutne vynaložiť na jej predaj

Článok VIII

Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1. júla 2024.

Zavrieť Košík
Zavrieť Zoznam želaní
Zavrieť
Zavrieť
Kategórie produktov